New user registration

The registration process begins by clicking on the “Login / Register” button in the upper right corner of the screen.

If you are an existing user, you can log in immediately by entering your e-mail address and password. If you are a new user, select “Create an account” below the “No account yet?” text at the bottom of the screen.

Enter your details in the “Register” field. Selecting the “Smart Living’s Design News” option is not a requirement to register as a new user. Continue by selecting the “Register” button at the bottom of the screen.

After clicking the “Register” button, a confirmation email will be sent on your email address.

Existing user login

To log in as an existing user, enter the email address and password you provided when registering as a new user and then click “Login“.

Регистрација на нов корисник

Регистрацијата започнува со клик на полето „Најава/Регистрација“ во горниот десен агол на екранот.

По отворање на ова поле, доколку сте веќе постоечки корисник, можете веднаш да се најавите со внесување на вашата е-маил адреса и лозинка. Доколку сте нов корисни, одберете го полето Креирај сметка“ кое се наоѓа под полето „Нов корисник?“ на долната страна на екранот.

Во полето Регистрирај се“ внесете ги Вашите податоци. Одбирањето на опцијата “Сакам да добивам новости од Смарт Ливинг на мојата е-маил адреса” не претставува услов за да се регистрирате како нов корисник. Продолжете со одбирање на полето „Регистрирај се“, во долниот дел на екранот.

Откако ќе кликнете на полето „Продолжи“ процесот на регистрација е завршен

На Вашата емаил адреса која ја наведовте при процесот на регистрација ќе добиете потврда за успешно завршената регистрација.

Најава на постоечки корисник

За најава на постоечки корисник, ги внесувате електронската адреса и лозинката, кои ги наведовте при регистрација како нов корисник и потоа кликнете „Најави се“.