SHIPPING

Our products can be shipped Worldwide and we will use different logistics providers depending on your location. Shipping rates are displayed in checkout, before you place your order.

Customs, Tariffs, Duties, and Brokerage Fees

• International orders may be subject to import fees, customs duties, value added taxes (VAT), etc.

• These costs are NOT included in the shipping costs you pay when you place your order with us.

• These costs are the responsibility of the customer.

• We cannot provide information about these fees. Please contact your customs office for detailed information.

• If you refuse a package at customs, customs will either destroy it or send it back to us (we have no control over this). If they destroy it, you will not be entitled to a refund. If they send it back to us, we will only refund you for the product(s) cost if the product is undamaged. We will not refund the cost of shipping the product or having the product shipped back to us.

If you would like to ship products outside of our shipping locations, please use a freight forwarding service.

Order Tracking

If you’d like to check the status of a recent order, find the tracking status for an order that has shipped, or initiate a return, click here to login to your account.

RETURNING A PACKAGE

If you would like to return or exchange a product, please contact us.

When returning a product, please include the original packaging. Take care to pack the product correctly to avoid damage during transit. We recommend returning the product using a tracked delivery service. Upon receiving the product, we will issue a full refund within 14 days. Refunds will be issued using the same means of payments as the original order.

DETAILS

 • We do not accept returns of assembled, custom complete products.
 • Upon arrival, inspect your shipment carefully. If there is any loss or damage, please contact us immediately.
 • In the case that the return of an item results in an order total dropping below a promotional discount threshold, we will reduce the refund amount by the amount of the original discount.
 • Smart Living will refuse items returned in unsalable condition OR reduce the refund amount by 50%.

PACKAGING

 • To qualify for a refund, all returned products must be returned in their original, unaltered packaging, including all labels and tags.
 • Shoe boxes, boot boxes, binding boxes, and another product packaging must not have tape or any other shipping labels on them.

CLOTHING

 • Clothing must be clean and unwashed with all tags attached – no pet hair, human hair, smoke odors, or makeup stains.

FOOTWEAR

 • Footwear products must not be worn and must include the original, undamaged packaging.
 • If you plan to return your footwear, do not wear them after trying them on.

TRANSPORT DAMAGE

In the rare instance that your product has been lost or damaged in transit, please report this to the shipping company immediately, then report the issue to us. It is important that you do not sign for the delivery if the box is damaged or lost.

All inquiries should go through the contact us page.

EXCHANGING A PRODUCT

If you would like to exchange a product to a different size, colour or product, it is possible to do so, so long as the original product is unused, in a sale-able condition and the replacement product is in stock. Any additional shipping costs will be at the customer’s expense.

ИСПОРАКА

Нашите производи можат да бидат испратени низ целиот свет притоа користејќи  различни даватели на логистика во зависност од Вашата локација. Цената на испораката се прикажува во наплатата, пред да направите нарачка

ЦАРИНИ, ТАРИФИ И ОСТАНАТИ ДАВАЧКИ

 • Меѓународните нарачки може да бидат предмет на увозни такси
 • царински давачки, даноци на додадена вредност (ДДВ) итн.
 • Овие трошоци НЕ се вклучени во трошоците за испорака што ги плаќате кога ќе направите нарачка кај нас.
 • Овие трошоци се одговорност на клиентот.
 • Не можеме да обезбедиме информации за овие давачки. Ве молиме контактирајте ја Вашата царинска управа за детални информации.
 • Ако одбиете пакет на царина, царинската управа или ќе го уништи или ќе ни го испрати назад (ние немаме контрола над ова). Ако го уништат, нема да имате право на поврат. Ако ни го вратат назад, ние ќе Ви ги вратиме трошоците за производот (производите) само доколку производот е неоштетен. Трошоците за испорака на производот или во случај производот да биде испратен назад кај нас, не ги сносиме ние.

Доколку сакате да испратите производи надвор од нашите локации за испорака, Ве молиме користете шпедитерска услуга.

СЛЕДЕЊЕ НА НАРАЧКИ

Ако сакате да го проверите статусот на направената нарачка,  да ја следите нарачката што е испратена или да започнете поврат на производ, кликнете тука за да се најавите на вашата сметка.

ПОВРАТ НА ПРОИЗВОД

Доколку сакате да вратите или замените производ, Ве молиме контактирајте не.

Вратете го производот во оригиналното пакување. Грижете се правилно да го спакувате производот за да избегнете оштетување при транзит. Препорачуваме да го вратите производот користејќи услуга за следење на испорака. По добивањето на производот, ќе извршиме целосен поврат на средства во рок од 14 дена. Враќањето на средствата ќе се издаде со користење на истиот начин на плаќање како и за оригиналната нарачка.

ДЕТАЛИ

Не прифаќаме поврат на склопени, прилагодени комплетни производи.

По пристигнувањето, внимателно проверете ја вашата пратка. Ако има некоја загуба или штета, Ве молиме контактирајте не веднаш.

Во случај враќањето на некој производ резултира со пад на вкупната нарачка под прагот на промотивен попуст, ние ќе го намалиме износот на повратот за износот на оригиналниот попуст.

Smart Living ќе ги одбие предметите вратени во состојба која не е за продажба ИЛИ ќе го намали износот на повратот за 50%.

ПАКУВАЊЕ

За да се квалификувате за наплата, сите вратени производи мора да бидат вратени во оригиналното, непроменето пакување, со сите етикети и ознаки.

ШТЕТА ПРИ ТРАНСПОРТ

Во редок случај кога Вашиот производ е изгубен или оштетен при транзит, веднаш пријавете го ова на компанијата, а потоа пријавете го проблемот кај нас. Важно е да не потпишете дека сте го примиле производот ако кутијата е оштетена или изгубена.

Сите барања треба да одат преку страницата за контакт со нас.

ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОД

Ако сакате да замените производ со различна големина, боја или друг производ, можно е да го сторите тоа, сè додека оригиналниот производ е неискористен, во состојба за продажба, а производот за замена е на залиха. Сите дополнителни трошоци за испорака ќе бидат на товар на клиентот.